Oldal kiválasztása

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a Liftup Akadémia 

Liftup Social Media Hub előfizetői viszonyra vonatkozóan

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) szabályozza a LIFTUP Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1113 Budapest, Ulászló utca 62. 3/10. , nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága , cégjegyzékszám:  01 09 329069, adószám: 26503572243, e-mail-cím: [email protected], telefonszám: +36 30 179 9008, Weboldal: www.liftup.hu) (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.liftupakademia.hu weboldalon (a továbbiakban. Weboldal) működő Liftup Social Media Hub előfizetői viszonyra vonatkozóan (a továbbiakban: Hub ) a belépési és részvételi feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.

Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A mindenkor hatályos ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató a Szolgáltató weboldalán érhető el. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott adatkezelési kérdésekre az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadóak.

A jelen ÁSZF útján kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, archiválásra. A szerződés nyelve magyar.

Fogalmak:

Előfizetés: a Hub-ba történő belépés, ezáltal a Hub szolgáltatásai használatának egy adott időszakra történő megvásárlása.

Előfizető: A Hub szolgáltatásainak használatát a Weboldalon történő regisztrációval és az Előfizetés vételárának megfizetésével a Szolgáltatótól megvásárló személy. Előfizető az lehet, aki: cselekvőképességében nem korlátozott, nagykorú természetes személy; vagy gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy egyéb szervezet, mely esetben a nevében eljáró személy szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.

Előfizetői Fiók: A Liftup Social Media Hub Előfizetők részére biztosított szolgáltatás hoz a hozzáférést lehetővé tevő egyedi fiók, ami Előfizető által megadott jelszóval érhető el.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra és az Előfizetőkre. Az Előfizető a regisztrációval elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat.

 1. Tartalom

A Hub Előfizetői kedvezményeket és szolgáltatásokat vehetnek igénybe, így:

  • A Hub Előfizetői számára a Weboldalon, az előfizetői fiókba belépve további tartalom érhető el cikk, videó, podcast vagy letölthető pdf anyagok formájában online marketing / közösségi marketing és egyéb Szolgáltató által meghatározott témakörökben. Az elérhető konkrét anyagok tartalmát és mennyiségét a Szolgáltató alakítja ki. A Szolgáltató az elérhető anyagok közé havi rendszerességgel tölt fel új anyagokat. Szolgáltató fenntartja a jogot az előzetesen meghirdetett anyagok témájának, tartalmának és tematikájának előzetes módosítására. A módosításból eredő esetleges károkért a Szolgáltató nem felelős.
  • A Szolgáltató a Hub Előfizetői számára adott esetben offline rendezvényeken, illetve online rendezvényeken történő kedvezményes részvételt kínál. A rendezvények a Szolgáltató és / vagy harmadik személy által szervezett és ingyenes vagy költségviseléses rendezvények is lehetnek. Az ilyen rendezvényeken való részvétel önkéntes, Előfizető nem köteles ezeken részt venni, az Előfizetés kizárólag a lehetőséget és a kedvezményt biztosítja. 
  • Az Előfizetők dedikált ajánlatokat kapnak a Szolgáltatótól valamint partnereitől, a választott Előfizetés tartalmától függően, amely lehet kedvezmény, extra szolgáltatás vagy ajándék.
  • A Szolgáltató az Előfizetők számára időszakonként ajándékkal kedveskedhet.

2. Előfizetés, csatlakozás a Hub-hoz

2.1 Az Előfizető havi díj ellenében csatlakozhat a Hub-hoz. A Hub-hoz a Szolgáltató által meghatározott módon és időszakban lehet csatlakozni, amelynek pontos időtartamáról a Szolgáltató a Weboldalon nyújt tájékoztatást.

Az Előfizetés megvásárlására a Weboldalon keresztül van lehetőség, elektronikus regisztráció útján, amelynek során az Előfizető Előfizetői Fiókot hoz létre. A sikeres regisztrációról a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül külön értesítést küld e-mail útján, ezáltal a Felek között létrejön a szerződés (a továbbiakban: Szerződés). A Szerződés határozatlan időre jön létre.

2.2 Az Előfizető a regisztráció elküldésével tudomásul veszi, hogy a megadott adatait a Szolgáltató nyilvántartásba veszi és kezeli a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően, és hogy a Szolgáltató a jövőben rendezvényeivel, programjaival, akcióival kapcsolatos információt juttat el hozzá.

Az Előfizető szavatolja, hogy a regisztráció során megadott adatok helyesek, és köteles szükség esetén Előfizetői Fiókját a megfelelő adatokkal aktualizálni. A nyilvánvalóan hibás adatbevitel esetén az Előfizető értesítést kap. Ettől függetlenül az Előfizető köteles áttekinteni a regisztráció során általa megadott adatokat és ellenőrizni azok teljességét és pontosságát. Szolgáltató az Előfizető által megadott adatok valóságtartalmát nem vizsgálja, a valótlan, téves, hibás adatok közléséből eredő károkért való felelősségét kizárja.

2.3 Előfizető a regisztráció során az alábbi adatokat köteles megadni: Név (vezetéknév, keresztnév), E-mail cím, Cím, Számlázáshoz szükséges adatok, saját jelszó

2.4 Szolgáltató az Előfizetés vételárának teljes kiegyenlítését követően e-mailben értesíti az Előfizetőt az Előfizetése aktivizálásáról, valamint e-mailben kapja meg a számlát és emlékeztetőül a belépési oldal linkjét.  

2.5 A fiók regisztrálása részeként az Előfizető által megadott jelszavát az Előfizető bármikor megváltoztathatja. A Szolgáltató hibásan, hiányosan megadott e-mail cím esetén az Előfizetőt egyéb elérhetőségein felkutatni nem köteles. Amennyiben az Előfizető az Előfizetői Fiók adatokat technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy a Szolgáltató azokat a megadott email-címre az Előfizető erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi.

2.6 Az Előfizetői jelszó elvesztése, elfelejtése esetén az Előfizető a Weboldalon keresztül elérhető elfelejtett jelszó funkciót használva igényelhet új jelszót. A Szolgáltató a korábban megadott e-mail-címre küld egy linket, aminek a segítségével a Felhasználó új jelszót generálhat magának. 

2.7 Az Előfizető Felhasználói Fiókjában lévő adatai bizalmasak, azokat harmadik fél nem használhatja. Az Előfizető köteles az adatokat oly módon tárolni, amely megvédi azokat az illetéktelen hozzáféréstől. Az Előfizető felel a Hub minden olyan igénybevételéért, amely a Felhasználói Fiókján keresztül az Előfizető adataival valósul meg.

2.8 Ha az Előfizető adatainak jogosulatlan felhasználását gyanítja, köteles erről a lehető leghamarabb értesíteni a Szolgáltatót és a felhasználói jelszót módosítani. 

2.9 Ha a Szolgáltató indokoltan feltételezi, hogy a fiók belépéséhez szükséges adatokat kiadták vagy jogosulatlan személyek egyéb módon visszaéltek velük, akkor jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

2.10 A Szolgáltató bármikor jogosult kérni az Előfizetőt, hogy módosítsa felhasználói jelszavát. A módosítást azonnal végre kell hajtani, ennek hiányában a Hub nem elérhető.

2.11 Előfizető tudomásul veszi, hogy az Előfizetői fiókját, jelszavával azonos időszakban kizárólag egy, ugyanazon személy jogosult a Hub-ot igénybe venni. Az Előfizető ezért köteles a Hub szolgáltatásainak igénybevételéhez biztosított fiók belépési adatokat, kiemelten a belépéshez használt jelszót megőrizni, azok titokban tartásáról gondoskodni. Amennyiben a Szolgáltató a regisztrált előfizetői fiók egyidőben, több személy általi használatát észleli, úgy jogosult a 7.,8.,9. és 10. pontban foglalt jogkövetkezményeket alkalmazni.

2.12 Az Előfizetői fiók, jelszó egyidejű vagy azonos időtartam alatti több felhasználó, illetve jogosulatlan felhasználó általi használatából eredő károkért, az adatok, jelszó elvesztéséből, ellopásából, jogosulatlan megszerzéséből, átruházásból eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag az Előfizetőt terheli, és a Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy visszaélés esetén sem ad ki új regisztrációs előfizetői fiókhoz tartozó adatokat.

3. Előfizetési díj és fizetés

3.1 Az Előfizetési díjat a Weboldalon közzétett mindenkor érvényes díjszabás alapján kell megfizetni. Az Előfizetés havi előfizetési csomag választása esetén 1 hónapos, éves előfizetői csomag választása esetén éves időszakonként előre fizetendő.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a meghirdetett és a Weboldalon közzétett Előfizetési díjak mellett további egyedi kedvezményes akciókat szervezzen a Weboldalon, vagy más felületein.

3.2 A Szolgáltató az Előfizetések értékesítését online fizetési szolgáltató bevonásával végzi a SimplePay biztonságos online fizetési felületen keresztül. Előfizető az Előfizetés vételárát kizárólag bankkártya felhasználásával egyenlítheti ki, ez alól Szolgáltató bizonyos előre meghatározott csomagok esetén kivételt tehet, ehhez fűződő jogot fenntartja magának. Az Előfizetés díja az Előfizető általi fizetésre vonatkozó banki tranzakciós visszaigazolás alapján tekinthető teljesítettnek.

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyás fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését az Előfizető nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A Szolgáltató különösen nem vállal felelősséget az online fizetési felület, illetve az alkalmazott fizetési megoldás hibájából, meghibásodásából eredő kárért.

3.3 Amennyiben az előfizetési díj nem magyar forintban kerül kifizetésre, akkor a bankszámlát vezető bank vagy a fizetési eszközt biztosító szolgáltató határozza meg az átváltási árfolyamot. A Szolgáltató kizárja a felelősségét az alkalmazandó átváltási árfolyamot, illetve bármely más díjat illetően, amelyet a bank vagy a fizetési eszközt nyújtó szolgáltató alkalmaz.

3.4 Az Előfizetőnek a regisztrációval egyidejűleg kell megfizetnie havi előfizetési csomag választása esetén az első hónapra, éves előfizetői csomag választása esetén az első évre vonatkozó Előfizetési díjat, majd azt követően a soron következő hónapra/évre vonatkozó Előfizetési díjat minden hónapban/évben előre ugyanazon a napon kell megfizetnie, amikor csatlakozott a Hub-hoz. Ha az adott nap az adott hónapban nem található, akkor a hónap utolsó napja minősül a fizetés napjának. A regisztrációval egyidejűleg az Előfizető felhatalmazza a Szolgáltatót arra, hogy amennyiben a határozatlan idejű előfizetést a díjfizetéssel fedezett időszak utolsó napát megelőző két nappal korábban (tehát a fordulónapot megelőző két nappal korábban) nem mondja le, úgy a Szolgáltató a következő hónapra/évre esedékes előfizetési díjat felszámítsa az Előfizető korábban rendelkezésre bocsátott bankkártyáján.

3.5 Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: Ismétlődő fizetés) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy az Előfizető által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez az Weboldalon lévő checkbox bejelölésével Előfizető elfogadadja és hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a Weboldalon hub.liftupakademia.hu kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és a Előfizető tranzakciónkénti hozzájárulása nélkül a Szolgáltató által kezdeményezve történjenek.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Szolgáltató, sem a SimplePay nem fér hozzá.

3.6 A Szolgáltató a Hub szolgáltatásaihoz való hozzáférést az Előfizetés teljes vételárának megfizetését követően biztosítja Előfizető részére. Szolgáltató az Előfizetés megvásárlásáról elektronikus úton előállított számlát bocsát ki, és a számlát e-mailben küldi el az Előfizető által megadott email címre. Előfizető tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, ami nem minősül elektronikus számlának, annak kinyomtatásáról Előfizető gondoskodik, az távnyomtatású számla, aláírás nélkül érvényes.

3.7 Ha az Előfizető nem biztosít kellő fedezetet a fizetés esedékessége napján, akkor a rendszer a fizetés sikertelenségéről e-mail üzenetet küld az Előfizető által megadott e-mail címre és a soron következő munkanapon megkísérli ismételten – de legfeljebb még kettő alkalommal – megterhelni a bankkártyát a díj összegével.

Előfizető tudomásul veszi, hogy ha elégtelen fizetőeszköz, vagy egyéb okok miatt a díjfizetést az esedékesség időpontjában nem sikerül rendezni, és az Előfizető nem mondta le az Előfizetését, akkor a Szolgáltató felfüggesztheti vagy korlátozhatja a hozzáférést. Amennyiben az Előfizetés esedékes díjának rendezésére a beterhelés harmadik megkísérlésekor sem kerül sor, úgy a Szerződés, és ezáltal az Előfizető Hub-hoz történő hozzáférése a második sikertelen fizetési tranzakció napján azonnali hatállyal megszűnik.

Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az Előfizetés díját részben vagy egészben nem fizeti meg, akkor Előfizetői Fiókja automatikusan törlésre kerül.

3.8 Amennyiben felmerül csalás vagy bűncselekmény esetleges gyanúja, a választott fizetési eszköz használata felfüggesztésre kerülhet.

4. Módosítás

Az Előfizető kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult módosítani az Előfizetési díjat. Az Előfizetőt a fenti módosításról legkésőbb harminc (30) nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt az Előfizető által megadott e-mail címre elküldött e-mailben kell értesíteni. A módosítással összefüggésben az Előfizető legkésőbb a módosítás hatályba lépésének napjával jogosult felmondani a Szerződést. Ha az Előfizető nem mondja fel a Szerződést a módosítás hatályba lépése előtt, ez úgy tekintendő, hogy a módosítást elfogadta. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Előfizetés tartalmát egyoldalúan módosítsa.

5. A Hub szolgáltatásainak igénybevétele

5.1 A Szolgáltató az Előfizetési díj megfizetésével egyidőben automatikusan létrehozza az Előfizető Előfizetői Fiókját, valamint ha fizikai termék, esetleg ajándék kapcsolódik a kiválasztott előfizetéshez, azt postázza Előfizető részére a megadott címére. A Szolgáltató kizárólag magyarországi címre postázza a terméket / ajándékot ingyenesen és egyetlen alkalommal. Külföldi címre történő postázás térítés ellenében igényelhető, de Szolgáltató fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy a postázást ebben az esetben akár megtagadja, tehát a külföldi postázásra nem vállal kötelezettséget még külön díjfizetés esetén sem. Ebben az esetben Előfizetőt semmilyen kértérítés nem illeti meg, ezzel kapcsolatban sem panasszal, sem kifogással sem az előfizetői díjának csökkentésével nem élhet.

5.2 A Hub tartalma a Weboldalon keresztül az Előfizetői fiókba történő bejelentkezést követően érhető el. Igénybevétele internet kapcsolattal lehetséges, személyi számítógép vagy az alkalmazások használatát lehetővé tevő egyéb eszköz útján, és az elérhető egyes anyagok használatához az eszközbe beépített hangkártya és videókártya is szükséges.

5.3 Szolgáltató az Előfizető részére az általa megadott e-mail címre a Hub-bal kapcsolatos legfrissebb információk közlése céljából hírlevelet küld, melyben tájékoztatja az elérhető anyagok körének bővüléséről, továbbá egyéb, számára érdekes információkat közöl.

5.4 A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalt és a Hub keretében elérhető szolgáltatásokat szükség szerint, időről-időre módosítsa. Az Előfizető nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szolgáltatóval szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.

5.5 Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Weboldalról történő átirányítás útján elért további weboldalakon olyan termékek és szolgáltatások is megvásárolhatóak, amelyeket nem a Szolgáltató, hanem a partnerei nyújtanak számára. A szolgáltatások igénybevétele, termékek vásárlása során a szerződéses jogviszony a felhasználó és a partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. Az Előfizető / Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa a termékértékesítési és/vagy szolgáltatásnyújtási tevékenység vonatkozásában támasztott igényt semmilyen jogcímen nem jogosult a Szolgáltató felé továbbhárítani. A Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a partnerek által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, azokat az Előfizetők / Felhasználók kizárólag saját felelősségre vehetik igénybe, használhatják. A partnerek által biztosított kedvezmények igénybevételének feltételeit a partnerek határozzák meg. Az Előfizető / Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem érvényesíthet igényt a Szolgáltatóval szemben a pontatlan vagy félreérthető tájékoztató anyagok miatt bekövetkezett károkért, illetve ha a partner nem biztosítja a meghirdetett kedvezményt.

6. Tiltott felhasználások

6.1 Az Előfizető a Hub szolgáltatásait kizárólag személyes használatára és az ÁSZF-el összhangban veheti igénybe.

6.2 Az Előfizető a Weboldalon a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult gazdasági, kereskedelmi, reklám vagy értékesítési tevékenységet folytatni.

6.3 Az Előfizető nem jogosult politikai, vallási, világnézeti nézeteit, vagy egyéb meggyőződését a Hub-bal összefüggésben közölni, illetve a Hub-ot bármely minőségben használó további személyek zavarására alkalmas magatartást tanúsítani. Az Előfizetők kötelesek továbbá tartózkodni az olyan megnyilvánulástól, mely a Szolgáltató jó üzleti hírnevét sértheti, vagy mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

Az Előfizető nem jogosult az alábbiakra és harmadik személyt sem ösztönözhet az alábbiakra:

  • a Hub szolgáltatásainak törvénytelen vagy nem rendeltetésszerű felhasználására;
  • a Hub szolgáltatásai tartalmának másolására/sokszorosítására, kölcsönzésére, értékesítésére, vagy egyéb módon való terjesztésére, adaptálására;
  • a Hub szolgáltatásainak részét képező bármely biztonsági, titkosítási vagy egyéb technológia vagy szoftver megkerülésére, módosítására, eltávolítására;
  • a Hub szolgáltatásainak a szerzői jogi törvények, egyéb jogszabályok, vagy a jelen ÁSZF megsértésével történő egyéb használata.

7. A Szerződés időtartama és megszűnése

7.1 Az előfizetésre vonatkozó Szerződés határozatlan időre jön létre.

7.2 Amennyiben az Előfizető fogyasztónak minősül, üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog tekintetében a 45/2014. (II.26) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A fogyasztónak minősülő Előfizető indokolás nélkül elállhat a szerződéstől a Szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül.

A Szolgáltató tájékoztatja ugyanakkor a Fogyasztónak minősülő Előfizetőket, hogy a

Fogyasztónak minősülő Előfizető sem gyakorolhatja a 14 napon belüli elállási jogát, ha a Szolgáltató (Vállalkozás) az Előfizető (Fogyasztó) kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és az Előfizető e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállás jogát. A Fogyasztónak minősülő Előfizető a regisztrációval elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, ezáltal kifejezetten hozzájárul és előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szolgáltató az Előfizetés díjának megfizetését követően, de még a 14 napos elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő lejártát megelőzően a Szerződés teljesítését megkezdje. Az Előfizető kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató az Előfizetői fiók rendelkezésére bocsátásának időpontjában kezdi meg a teljesítést. A Fogyasztónak minősülő Előfizető a jelen ÁSZF elfogadásával egyúttal kifejezetten tudomásul veszi azt, hogy a Szolgáltató teljesítésének megkezdését (azaz az Előfizetői Fiók aktiválását) követően a 14 napos elállási jogát nem jogosult gyakorolni és ezt a jogát elveszíti.

7.3 Előfizető az előfizetést bármikor indokolás nélkül felmondhatja azzal, hogy havi előfizetés esetén az adott hónap, míg éves előfizetés esetén az adott év időszakára előre megfizetett díj nem kerül visszafizetésre és az Előfizető az adott időszak végéig rendelkezik hozzáféréssel a Hub szolgáltatásaihoz.

7.4 Az Előfizetést a Szolgáltató is bármikor indokolás nélkül felmondhatja / attól elállhat azzal, hogy a Szolgáltató választása szerint vagy biztosítja az Előfizető részére havi előfizetés esetén az adott hónap, míg éves előfizetés esetén az adott év végéig a hozzáférést a Hub szolgáltatásaihoz vagy visszatéríti havi előfizetés esetén adott hónapon belül, míg éves előfizetés esetén adott éven belül az időarányosan számított Előfizetői díjat az Előfizető részére. A Szolgáltató visszafizetést csak abban az esetben tud teljesíteni, ha az Előfizető előzetesen megadja azon számlaszámát, amire a visszafizetés teljesíthető. Előfizető kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a visszatérítést banki átutalás útján teljesítse. Amennyiben az Előfizető a visszatérítéshez szükséges számlaszámot nem bocsátja megfelelő időben a Szolgáltató rendelkezésére, úgy a fent hivatkozott határidő elmulasztása nem eshet a Szolgáltató terhére.

7.5 Amennyiben a Szolgáltató a Szerződést azért mondja fel azonnali hatállyal, mert a Hub szolgáltatásait engedély nélkül használják vagy indokoltan feltételezhető, hogy ilyen engedély nélküli használat történik; vagy az Előfizető egyéb módon súlyosan vagy ismételten megszegte a Szerződést, a már megfizetett Előfizetési díj visszatérítésére nem köteles.

7.6 Előfizető a felmondás jogát elektronikus úton gyakorolhatja az Előfizetői fiókján belül az “Előfizetés lemondása” linkre kattintva.

Szolgáltató az elállás/felmondás jogát erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozattal elektronikus üzenet útján gyakorolhatja az Előfizető Felhasználói Fiókjában rögzített e-mail címére történő megküldéssel.

8. Szellemi tulajdonjogok

8.1 A Weboldalon található anyagok és a Hub szolgáltatásainak tartalma a szerzői jogi törvény, a védjegytörvény és egyéb szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok hatálya alatt állnak. A Szerződés semmi módon nem ruház az Előfizetőre semmilyen, a szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogot vagy bármely egyéb szellemi tulajdonjogot.

A Weboldalon, a Szolgáltató rendszerében, így különösen a Weboldalon megjelenő Hub aloldal részeként megjelenített tartalom és megjelenések (ideértve többek közt valamennyi szöveges és képi megjelenést, grafikát és egyéb anyagot, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a Szolgáltató szellemi alkotásai, vagy a Szolgáltató rendelkezik az arra vonatkozó felhasználási joggal. A Weboldalon megjelenített digitális tartalmak a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megtekintésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel, nem másolhatóak, terjeszthetők, és egyéb módon sem hasznosíthatóak, kivéve ha a Szolgáltató engedélyezi az adott tartalom letöltését, de ez esetben is kizárólag magáncélú használat engedélyezett.

A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve szerződéses partnereit illetik meg.

Az Előfizető nem jogosult a Szolgáltató által a Hub keretében hozzáférhetővé tett anyagok, ismeretek másolására, harmadik személyek részére történő továbbadására, vagy a Szolgáltató utasításaitól eltérő, vagy céljaival ellentétes felhasználására.

8.2 Az Előfizető vállalja, hogy nem kerüli meg, távolítja el, változtatja meg vagy zavarja meg a Weboldal tartalomvédelmét; nem használ semmilyen automatizált eszközt a szolgáltatás eléréséhez; nem fejti vagy modellezi vissza a Hub szolgáltatáson keresztül elérhető szoftvereket vagy más termékeket és folyamatokat; nem helyez be semmilyen kódot vagy terméket, illetve semmilyen módon nem manipulálja a Hub szolgáltatás tartalmát; és nem alkalmaz semmilyen adatbányászati, adatgyűjtési vagy adatkinyerési módszert.

9. Szavatosság, felelősség

9.1 Szolgáltató biztosítja a Weboldalon elérhető Hub adattartalom folyamatos internetes elérhetőségét, de nem vállal felelősséget a Weboldalra feltöltött tartalomért. Esetleges üzemzavar esetén a Szolgáltató mindent megtesz a hibák elhárításáért, nem tartozik azonban felelősséggel a neki nem felróhatóan bekövetkező, váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be. A Szolgáltató nem szűri és nem szűrheti a Weboldal forgalmát, nem szűr vírusok és más ártalmas kódok, kéretlen levelek, elektronikus szemét ellen, az Előfizetőket ért támadásokért, azok elhárításáért nem felel. Szolgáltató nem vállal szavatosságot a Weboldal host szolgáltató, valamint az Előfizető által igénybe vett internet szolgáltató működési problémáiért, kimaradásaiért, illetve azért, hogy ezen okokra visszavezethetően a hozzáférés mennyi ideig biztosított. Szolgáltató rendszeres karbantartás miatt jogosult a hozzáférést szüneteltetni. A karbantartás idején változatlan a díjfizetési kötelezettség. A Szolgáltató megtesz minden ésszerű lépést annak érdekében, hogy a rendszeres karbantartás során a Szolgáltatás a lehető legrövidebb ideig szüneteljen. A szünetelés nem jelenti a Szolgáltató által a rendelkezésre állással kapcsolatban vállalt kötelezettség megszegését.

9.2 Szolgáltató nem felelős különösen a Hub szolgáltatásainak szüneteléséért, ha a szünetelést vis maior (így többek között, de nem kizárólagosan: háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, pandémia, járvány, különösen a COVID-19 vagy annak kiújulása, újabb hulláma, ebből eredő korlátozások, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar, hatósági, rendelkezés, közszolgáltatások elégtelensége, a Szolgáltató érdekkörén kívül felmerülő okból történő szerver leállás, harmadik személyek által alkalmazott romboló alkalmazások, jogszabályi környezet jelentős megváltozása stb.) vagy a Szolgáltató érdekkörén kívül eső harmadik személy magatartása idézte elő, amely nem jelenti a Szolgáltató által a rendelkezésre állással kapcsolatban vállalt kötelezettség megszegését.

9.3 Szolgáltató semminemű felelősséggel nem tartozik abban az esetben, ha eszköze nem alkalmas az olvasóprogram megnyitására, futtatására, valamint a megfelelő sávszélességű internet kapcsolatra.

9.4 A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Felhasználó a 2013. évi V. Ptk. rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. Az Előfizető a hiba jellege szerint, elsődleges igényként kijavítást kérhet (azaz a Weboldalon a Hub-hoz történő hozzáférés biztosítása és/vagy a Szerződés szerinti hozzáférési időszak meghosszabbítása a hibával /kieséssel/ arányos tartamban). Az igény bejelentése az ügyfélszolgálaton az [email protected] e-mail címen keresztül lehetséges. A Szolgáltató nem vállal jótállást.

9.5 Az Előfizető a Hub szolgáltatásait csak saját felelősségére veheti igénybe. A Szolgáltató kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és az Előfizetőt a jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. Az Előfizetés díja az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

9.6 Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a szerződéses partnerek vagy egyéb harmadik személyek által rendelkezésre bocsátott és a Hub-on keresztül hozzáférhetővé tett anyagok tartalmáért, ideértve az azokban elhelyezett hirdetéseket és reklámokat is, valamint a partnerek által nyújtott szolgáltatásokért, értékesített termékekért. Szolgáltató nem felel a partnerek elmaradt vagy elégtelen kedvezményeiért.

9.7 Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a közzétett anyagok szerzői jogi jogosultjai bármikor jogosultak az adott anyag felhasználására adott engedélyt visszavonni, ez esetben a Szolgáltató az adott anyagot a saját rendszereiről eltávolítja.

9.8 Szolgáltató szerkesztői által összeállított és a Weboldalon, Hub-on bármilyen formában közzétett tartalmak nem minősülnek tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a Felhasználó / Előfizető kizárólagos felelősségi körébe tartoznak.

9.9 A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet bármely, a Hub szolgáltatásait használó személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott vagy szolgáltatások nem szakszerű vagy nem jogszerű használatából ered. A Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét a következményi károk tekintetében. A Szolgáltató kártérítési felelősségének felső összeghatára minden esetben az Előfizető által megvásárolt Előfizetés egy éves díjára korlátozott, kivéve, ha jogszabály a felelősség ilyen korlátozását kifejezetten kizárja.

9.10 A Weboldal és a Hub keretében nyújtott szolgáltatások kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a Szerződés rendelkezéseinek betartása mellett használható. Előfizető köteles teljeskörűen megtéríteni mindazt a kárt, amit mindezek megszegésével Szolgáltatónak okoz. A Szolgáltatót a Szerződés díjának azon része, amely a felmondás (a Szerződés megszűnése) okán szolgáltatással nem érintett, kötbérként illeti meg.

10. Átruházás

A Szolgáltató az Előfizető előzetes hozzájárulása nélkül jogosult a Szerződésből eredő jogait, követeléseit és kötelezettségeit harmadik félre átruházni. Az Előfizető a Szolgáltató előzetes jóváhagyásával jogosult a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházni.

11. Joglemondás kizárása

Ha a Szolgáltató nem követeli a Szerződésben biztosított valamely jog teljesítését vagy nem jár el az Előfizetővel szemben a Szerződés megsértése miatt, ez nem tekinthető az adott jogsértés vagy bármely jövőbeli hasonló jogsértések jóváhagyásának és semmi módon nem érinti a Szolgáltatónak a Szerződésben biztosított jogait.

12. Reklamációk, vitarendezés, jogorvoslat

Ha a Felhasználó nem elégedett a Hub szolgáltatással, az Előfizető a következő pontban megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval. A Felek a Szerződésből eredő összes vitát megkísérlik elsősorban békés úton rendezni. Ha a felek nem tudnak megállapodásra jutni, a vitát az illetékes magyarországi rendes bíróság rendezi.

Nem minősül panasznak, ha az Előfizető a Szolgáltató tevékenységével vagy a Hub-bal kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben jogszabály eltérő rendelkezése hiányában első fokon a területileg illetékes járási hivatalok, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. Az illetékes járási hivatalok listájának elérhetősége: https://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes járási hivatalnál benyújtható.

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben felmerülő fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. 

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület 

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testule [email protected]

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

A Szolgáltató elérhetőségei:

Szolgáltató: Liftup Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1113 Budapest, Ulászló utca  62. 3/10. , 

E-mail cím: [email protected],

Telefonszám: +36 30 179 9008

13. Adatkezelés

13.1. Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény („Info. Törvény”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelet (közismert nevén a „GDPR”) rendelkezéseit.

13.2 Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataik a másik szerződéses fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen ÁSZF teljesítéséhez a másik félnek szükséges.

13.3. A HUB szolgáltatásokkal kapcsolatosan kezelt személyes adatokról szóló adatkezelési tájékoztatás jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi. Jelen ÁSZF elfogadásával a Résztvevő rögzíti, hogy az adatkezelési tájékoztatást elolvasta és megismerte, az abban rögzített tájékoztatást tudomásul vette, azzal, hogy bármikor jogosult az adatkezelési tájékoztatóban rögzítettek szerint a Szolgáltatóhoz fordulni az adatkezelést érintő kérdéseivel, valamint jogosult a vonatkozó jogszabályok szerint az adatkezelésről az adatkezelési tájékoztató szerint bármikor tájékoztatást kérni, egyéb jogokat gyakorolni.

13.4 Résztvevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az HUB-on belül offline helyszínen vagy online platformon tartott előadásokról / bejelentkezésekről  kép- és hangfelvételt, illetve fényképet készíthet, amelyen elképzelhető, hogy az Előfizető is szerepel. Ezeket a hang és képanyagokat a Szolgáltató nyomtatott, elektronikus anyagaiban felhasználhatja. A felhasználási jog 5 éves időtartamra illeti meg a Szolgáltatót és Magyarország területére korlátozott. A kép- és hangfelvételek készítéséhez az Előfizető a Hub-ba történő jelentkezéssel hozzájárul, és egyúttal bármilyen nemű felhasználási jogáról illetve felhasználási díjra vonatkozó költségigényéről kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond.

14. Egyéb

14.1. Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, jelen ÁSZF-re Magyarország joga irányadó. Az itt nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

14.2 A jelen ÁSZF-fel, illetve a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos jogvitában a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékessége kerül kikötésre.

14.3. Amennyiben a jelen ÁSZF, illetve a hatálya alá tartozó Szerződés bármely rendelkezése jogszabályi rendelkezés okán érvénytelenné válna, úgy az az ÁSZF, illetve az ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. Bármely érvénytelen, vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a felek gazdasági céljának és a felek eredeti szándékának megfelel, figyelembe véve az érdekeltségek jellegét is.

14.4 Jelen általános szerződési feltételek 2021.12.01. napján lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek. Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a Weboldalon elérhető.

14.5 Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a Hub-on kívüli, a Weboldalról történő átirányítás útján elért további weboldalakon ellenérték fejében igénybe vehető egyéb szolgáltatásokra és/vagy vásárlásokra vonatkozó jogviszonyokra. A partnerek által nyújtott termékekre és szolgáltatásokra értelemszerűen a partnerek által meghatározott adatkezelési és általános szerződési feltételek irányadóak.

A Szolgáltató – a jogszabályi keretek között – fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet az Előfizető kifejezetten elfogad.

Budapest, 2021. december 1. 

Liftup Kft.

Ügyfélszolgálat

Üzemelteti: Liftup Kft. | Minden jog fenntatva